Säännöt

1. Yleiset määräykset

1.1. Nämä tavaroiden osto- ja myyntisäännöt (jäljempänä Säännöt) ovat osto- ja myyntisopimuksen osapuolia sitova oikeudellinen asiakirja, joka määrittää verkkokaupasta www.esaunashop.fi tavaraa ostavan henkilön päätökset ( jäljempänä Ostaja) ja UAB "Poilsio sprendimai" (jäljempänä Myyjä; Ostaja ja Myyjä, jäljempänä yhteisesti osapuolet) molemminpuoliset oikeudet, velvollisuudet, vastuut ja muut ostoon ja myyntiin sovellettavat ehdot tavaroista verkkokaupassa www.esaunashop.fi.

1.2. Verkkokaupassa www.esaunashop.fi kaikilla henkilöillä, joille on Liettuan tasavallan lakien mukaan myönnetty tällainen oikeus, heidän siviilioikeutensa huomioon ottaen (jos ostaja on luonnollinen henkilö), on oikeus olla Ostajia sekä suoraan että laillisten edustajien kautta.

1.3. Ostamalla tavaroita verkkokaupasta www.esaunashop.fi Ostaja sitoutuu ehdoitta noudattamaan täysimääräisesti sekä näitä Sääntöjä että Myyjän muiden myyntisopimusten tekemiselle ja toteuttamiselle asetettuja ehtoja, jotka on esitetty verkkokaupan muissa osioissa www.esaunashop.fi, esimerkiksi rastittamalla rekisteröinnin yhteydessä "Hyväksyn tavaroiden osto- ja myyntisäännöt" -linkin vieressä olevaan ruutuun. Mikäli ostaja ei hyväksy sääntöjä, hän ei saa rekisteröityä eikä tehdä osto- ja myyntisopimusta.

1.4. Myyjällä on lain määräysten mukaisesti oikeus yksipuolisesti muuttaa, selventää tai täydentää Sääntöjä milloin tahansa. Edellä mainituilla tavoilla muutetut säännöt astuvat voimaan siitä hetkestä lähtien, kun ne on julkaistu julkisesti verkkokaupassa www.esaunashop.fi ja niitä sovelletaan kaikkiin tästä hetkestä lähtien tehtyihin osto- ja myyntisopimuksiin.

2. Osto-myyntisopimuksen tekeminen ja toimeenpano

2.1. Ostajan ja myyjän välinen tavaroiden osto- ja myyntisopimus katsotaan syntyneeksi siitä hetkestä lähtien, kun ostaja, valittuaan tuotteen (tuotteet), muodostanut ostoskorinsa ja syöttänyt tai merkinnyt kaikki pakolliset tiedot, napsauttaa "Osta" linkki.

2.2. Osto-myyntisopimus on osapuolilleen lainvoimainen ja se on täytettävä asianmukaisesti.

2.3. Osto-myyntisopimus on voimassa sen täysimääräiseen täytäntöönpanoon saakka.

2.4. Jokainen edellä mainitulla tavalla tehty osto-myyntisopimus on tallennettu verkkokaupan www.esaunashop.fi tietokantaan.

3. Ostajan oikeudet

3.1. Ostajalla on oikeus ostaa tavaroita verkkokaupasta www.esaunashop.fi näiden sääntöjen, muiden Myyjän julkisesti antamien tietojen ja Liettuan tasavallan lakien mukaisesti.

3.2. Ostajalla on oikeus kieltäytyä verkkokaupassa www.esaunashop.fi solmitusta osto-myyntisopimuksesta ilmoittamalla siitä myyjälle kirjallisesti 7 (seitsemän) arkipäivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta.

3.3. Näiden sääntöjen kohta 3.2 ei koske myyntisopimuksia, jotka on tehty tavaroista, jotka on tehty yksittäisen tilauksen mukaan tai jotka on ilmeisesti mukautettu tietylle ostajalle tai joita ei luonteensa vuoksi voida palauttaa Myyjälle sen jälkeen, kun ne on esitetty myyjälle. Ostajan tavaraominaisuuksien katoamisen tai ilmeisen huonontumisen vuoksi, ovat pilaantuvia tai pian vanhentuvia tai jo vanhentuneita, osto-myynti.

3.4. Ostaja saa käyttää Sääntöjen kohdassa 3.2 säädettyä oikeutta vain, jos ostettu ja myyty tavara on laadukas, vahingoittumaton, käyttämätön eikä sen ulkonäkö ole olennaisesti muuttunut.

3.5. Mikäli Ostaja ostaa verkkokaupasta www.esaunashop.fi useamman kuin yhden tuotteen (tavarasarjan) ja aikoo käyttää Sääntöjen kohdassa 3.2 säädettyä oikeuttaan, ostaja ei voi käyttää tätä oikeuttaan vain suhteessa yhteen tai useampaan tämän sarjan esineeseen. Tässä tapauksessa Ostajan on palautettava koko tavarasarja Myyjälle. Mikäli vähintään yksi sarjassa olevista palautetuista tuotteista ei täytä Sääntöjen kohtien 3.4 ja 9.5 vaatimuksia, myyjällä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta palautettua tavarasarjaa, eli olla hyväksymättä Ostajan kieltäytymistä osto-myyntisopimus.

3.6. Sääntöjen kohdassa 3.2 säädetty ostajan oikeus toteutuu elinkeinoministerin vuonna 2001 annetun asetuksen mukaisesti. 17. elokuuta määräyksellä nro. 258 "Tavaroiden myyntiä ja palvelujen tarjoamista koskevien sääntöjen hyväksymisestä silloin, kun sopimuksia tehdään viestintävälineitä käyttäen".

3.7. Ostajalla on muut näissä säännöissä ja Liettuan tasavallan säädöksissä määrätyt oikeudet.

4. Ostajan velvollisuudet

4.1. Ennen ensimmäisen osto-myyntisopimuksen solmimista verkkokaupassa www.esaunashop.fi Ostajan tulee rekisteröityä tähän kauppaan, eli toimittaa Myyjälle kaikki määritellyt tiedot ja hyväksyä nämä säännöt niiden kohdassa 1.3 määritellyn menettelyn mukaisesti.

4.2. Ostajan on osto-myyntisopimuksen solmimisen jälkeen maksettava tavaroista ja niiden toimituksesta verkkokaupassa www.esaunashop.fi tehdyssä tilauksessa ilmoitettu hinta sekä muut maksut, jos niistä on sopimusta tehtäessä määrätty.

4.3. Ostajan tulee hyväksyä myyjältä ostamansa tavarat.

4.4 Ostaja sitoutuu asianmukaisesti säilyttämään ja olemaan siirtämättä kolmansille osapuolille kirjautumistietojaan, jotka Myyjä vahvistaa ostajan rekisteröinnin yhteydessä. Mikäli Ostaja luovuttaa tai kadottaa kirjautumistietoja tai joutuu muulla tavalla kolmansien tietoon, tulee Ostajan välittömästi ilmoittaa tästä Myyjälle www.esaunashop.fi:n Yhteystiedot-osiossa määritellyillä tavoilla.

4.5. Mikäli ostajan rekisteröinnin yhteydessä antamat tiedot muuttuvat, tulee Ostajan päivittää nämä tiedot välittömästi. Tämän ostajan velvoitteen noudattamatta jättäminen eliminoi myyjän vastuun osto-myyntisopimuksen mahdollisesti virheellisestä täytäntöönpanosta siltä osin kuin tällaiseen mahdollisesti virheelliseen täytäntöönpanoon vaikuttaa se, että ostaja ei täytä mainittua ostajan velvoitetta, ja jos myyjälle aiheutuu vahinkoa Jos ostaja ei täytä tätä velvoitetta, ostajan on korvattava ne täysimääräisesti.

4.6. Ostajalla on muita näissä säännöissä ja Liettuan tasavallan säädöksissä määrättyjä velvollisuuksia, ja heidän on täytettävä ne.

5. Myyjän oikeudet

5.1. Myyjällä on oikeus päättää harkintansa mukaan tavarakorin vähimmäiskoko eli vähimmäismäärä, jos sitä ei saavuteta, ostajan tilausta ei toteuteta. Tällöin (jos asetettua vähimmäismäärää ei saavuteta) ei ole mahdollisuutta tehdä osto-myyntisopimusta.

5.2. Mikäli Ostaja yrittää vahingoittaa www.esaunashop.fi verkkokaupan toimintaa, vakaata toimintaa tai turvallisuutta sekä rikkoo näissä säännöissä tai Liettuan tasavallan säädöksissä säädettyjä velvollisuuksiaan, myyjällä on oikeus välittömästi rajoittaa, keskeyttää tai lopettaa Ostajan mahdollisuuksia käyttää verkkokauppaa www.esaunashop.fi ilman ennakkoilmoitusta eikä ole vastuussa ostajan mahdollisista menetyksistä.5.2. Tärkeiden olosuhteiden sattuessa Myyjällä on oikeus tilapäisesti tai toistaiseksi lopettaa verkkokaupan www.esaunashop.fi toiminta ilman ennakkoilmoitusta Ostajalle eikä ole vastuussa ostajalle aiheutuvista vahingoista.

5.3. Myyjällä on muut näissä säännöissä ja Liettuan tasavallan säädöksissä määrätyt oikeudet.

6. Myyjän velvollisuudet

6.1. Myyjä sitoutuu antamaan Ostajalle mahdollisuuden käyttää verkkokaupan www.esaunashop.fi tarjoamia palveluita asianmukaisesti näissä säännöissä määritellyin ehdoin. Myyjä ei kuitenkaan vastaa tappioista, joita Ostajalle voi aiheutua verkkokaupan www.esaunashop.fi teknisistä tai muista vioista tai tiedonsiirtovirheistä niiden alkuperästä riippumatta.

6.2. Myyjä sitoutuu kunnioittamaan Ostajan yksityisyyttä, suojelemaan Ostajan Myyjälle siirrettyjä henkilötietoja ja käsittelemään Ostajan ilmoittamia henkilötietoja vain Sääntöjen luvun 11 ja Liettuan tasavallan lakien mukaisesti.

6.3. Mikäli ostaja osto-myyntisopimusta tehdessään päättää toimittaa tavarat hänelle (Ostajalle) sen sijaan, että hän nouttaisi ne itse Myyjältä, Myyjä sitoutuu toimittamaan ostajan ostaman tavaran osoitteeseen Ostajan määrittelemä sääntöjen luvussa 8 määrätyin ehdoin.

6.4. Myyjä, joka ei tärkeiden olosuhteiden vuoksi pysty toimittamaan ostajalle tilaamaa tuotetta, sitoutuu tarjoamaan hänelle vastaavan tai mahdollisimman samankaltaisen tuotteen. Mikäli Ostaja kieltäytyy ottamasta vastaan Myyjän tarjoamia tavaroita, Myyjä sitoutuu palauttamaan Ostajan maksamat rahat Ostajalle 10 (kymmenen) työpäivän kuluessa päivästä, jona Ostaja on vastaanottanut kirjallisen kieltäytymisen ja on vapautettu mitään vastuuta siitä, että tavaraa ei toimiteta ostajalle.

6.5. Ostajan käyttäessä Sääntöjen kohdassa 3.2 säädettyä oikeuttaan Myyjä sitoutuu palauttamaan ostajalle maksamansa rahat 10 (kymmenen) työpäivän kuluessa palautetun tavaran vastaanottamisesta. Mikäli Ostaja maksoi tavaran käteisellä tai tilisiirrolla Myyjän pankkitilille (käyttämättä sähköisiä pankkipalveluita), ostajan tulee palauttaa tavaraa myyjälle kirjallisesti ilmoittaa pankkitilinsä tiedot. Tässä tapauksessa Ostajan maksamat rahat palautetaan hänelle 10 (kymmenen) työpäivän kuluessa tällaisen ohjeen toimittamisesta Myyjälle.

6.6. Myyjä sitoutuu Sääntöjen kohdissa 6.4 ja 6.5 tarkoitetuissa tapauksissa palauttamaan rahat Ostajalle Sääntöjen kohdassa 9.2 määritellyn menettelyn mukaisesti.

6.7. Myyjällä on muita näissä säännöissä ja Liettuan tasavallan säädöksissä määrättyjä velvollisuuksia ja hänen on täytettävä ne.

7. Tavaran hinta, tavaroiden maksutapa ja -ehdot

7.1. Verkkokaupassa www.esaunashop.fi kaikki tavaroiden hinnat ja niiden toimitus sekä muut mahdolliset maksut on ilmoitettu hintaan sisältyvällä arvonlisäverolla.

7.2. Ostaja hyväksyy, että osto- ja myyntiasiakirjat - ALV-laskut, jotka ovat myös asiakirjoja, jotka vahvistavat ostajan oikeuden palauttaa, vaihtaa tai korjata takuun alaisia tavaroita, toimitetaan hänelle ostetun tavaran mukana.

7.3. Ostaja voi maksaa ostamansa tavarat Myyjälle käteisellä tavaran luovutuksen yhteydessä ostajalle, ennakkomaksulla käyttämällä sähköisiä pankkipalveluita tai suorittamalla ennakkomaksun mistä tahansa pankista tai muusta luottolaitoksesta Myyjän sopimuksessa mainitulle pankkitilille. Verkkokaupan www.esaunashop.fi "Yhteystiedot"-osio.

7.4. Ostaja maksaa tavarasta käteisellä ne luovuttavalle henkilölle (Myyjän edustajalle) tavaran luovutuksen yhteydessä ostajalle. Mikäli tavarasta ja niiden toimituksesta ei makseta täyttä hintaa, samoin kuin kaikkia muita maksuja, jos sellaisia oli ennakoitu sopimusta tehtäessä, tavaraa ei siirretä ostajalle, ja osto-myynti Sopimus katsotaan päättyneeksi tästä hetkestä alkaen ostajan olennaisen sopimusrikkomuksen vuoksi. Tällöin Ostajan on korvattava kaikki Myyjälle myyntisopimuksen irtisanomisesta aiheutuneet tappiot.

7.5. Ostaja voi maksaa tavaran sähköisen pankkipalvelun kautta, mikäli Myyjä on tehnyt asianmukaisen sopimuksen Ostajan pankin kanssa. Tällöin ostajan pankkiin tarjotaan Internetissä linkki verkkokaupasta www.esaunashop.fi. Tällöin pankin sähköisessä pankkijärjestelmässä rahatapahtumia suoritettaessa vastuu Ostajan tietojen turvallisuudesta on asianomaisella pankilla.

7.6. Mikäli ostaja maksaa tavarat tilisiirrolla mistä tahansa pankista tai muusta luottolaitoksesta Myyjän tilille (ilman sähköistä pankkipalvelua), ostajan tulee 24 tunnin kuluessa "Osta"-linkin painamisesta lähettää Myyjälle sähköposti maksun vahvistaminen asianomaiselta pankilta tai muulta luottolaitokselta. Myyjällä on oikeus aloittaa osto-myyntisopimuksen täytäntöönpano vasta saatuaan mainitun vahvistuksen. Mikäli Ostaja ei vahvista tavaran maksua määrätyssä ajassa ja tavalla, Myyjällä on oikeus katsoa, että Ostaja on kieltäytynyt osto-myyntisopimuksesta ja peruuttaa Ostajan tilaus.

7.7. CC:n 6.313 §:n mukaan 7. päivänä, kun Ostaja on jättänyt tuotetilauksen ja Myyjä on sen vahvistanut, tuotteen hintaa voidaan muuttaa, ottaen huomioon laissa säädetyt tuotteen hintaan vaikuttavat objektiiviset indikaattorit ( kustannusten muutos, lisäkustannukset, tekninen virhe jne.). Mikäli tuotteen hinta muuttuu, ostajalla on oikeus kieltäytyä ostamasta tuotetta ja myyjällä on oikeus myydä se. Tällöin kummalla tahansa Osapuolella on oikeus irtisanoa tavaran osto- ja myyntisopimus ilmoitettuaan kirjallisesti toiselle osapuolelle. Osapuolet sopivat, että tässä kohdassa mainitusta syystä myyntisopimuksen irtisanomiseen liittyviä tappioita ei korvata toisilleen.

8. Tavaran toimitus Ostajalle

8.1. Ostaessaan tuotteita verkkokaupasta www.esaunashop.fi, ostajan tulee valita yksi tavaroista toimittaa tavarat hänelle - käyttää Myyjän tarjoamaa tavarankuljetuspalvelua koko Liettuan tasavallan alueella tai noutaa tavarat Myyjältä Myyjän myymälässä.

8.2. Vain Ostaja, hänen laillinen edustajansa tai Ostajan tilauksen yhteydessä ilmoittama henkilö voi noutaa tavarat Myyjältä. Tavaran vastaanottajan tulee esittää tavaraa luovuttavalle Myyjän edustajalle voimassa oleva henkilöllisyystodistus (henkilökortti, passi tai ajokortti, joka on myönnetty 01.01.2003 jälkeen) ja edustuksen yhteydessä asianmukaisen edustuksen vahvistava asiakirja.

8.3 Myyjä ilmoittaa Ostajalle tavaran toimituksen tai noudon sovittuun Myyjän myymälään päivämäärän ja kellonajan ilmoituksessa, jonka Ostaja toimittaa Myyjälle Ostajan rekisteröinnin yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Ostaja, tehtyään Myyjän kanssa osto-myyntisopimuksen, sitoutuu jatkuvasti tarkistamaan myyjälle ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittamaa sähköpostilaatikkoa, kunnes Myyjä on ilmoittanut tavaran toimituksesta tai noudosta sovitusta Myyjän myymälästä vastaanotetaan. Myyjän edustaja voi tavaroiden toimituspäivänä ottaa yhteyttä tavaran vastaanottajaan myös puhelimitse sopiakseen tavaroiden tarkan toimitusajan.

8.4 Ostajan tai muun Sääntöjen kohdassa 8.2 määritellyn henkilön tulee noutaa tavarat sovitusta Myyjän myymälästä tämän kaupan aukioloaikoina viimeistään 3 (kolmen) työpäivän kuluessa myyjän vastaanottopäivästä lukien. Ilmoitus Ostajalle Ostajan rekisteröinnin yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli Ostaja tai muu Sääntöjen kohdassa 8.2 mainittu henkilö ei nouda tavaroita tässä ajassa, Myyjällä on oikeus purkaa osto-myyntisopimus ostajan olennaisen sopimusrikkomuksen vuoksi. Ostajan on tällöin korvattava kaikki Myyjälle myyntisopimuksen irtisanomisesta aiheutuneet vahingot.

8.5 Ostaja maksaa tavaran toimituksen Ostajan ilmoittamaan osoitteeseen. Toimituspalvelun tarkka hinta riippuu tilattujen tavaroiden toimituspaikasta, niiden määrästä, hinnasta, painosta ja Ostajan toiveesta tai haluttomuudesta käyttää Myyjän tarjoamaa maksullista toimituspalvelua Ostajan ilmoittamaan rakennuksen paikkaan. , ja se toimitetaan ostajalle vasta, kun tilaus on täysin muodostettu.

8.6. Palvelu tavaran tuomiseksi Ostajan määräämään rakennuksen paikkaan tulee tilata ennen tavaroiden ja valittujen palvelujen maksamista.

8.7 Myyjän määrittelemissä yksittäistapauksissa tavaran toimitus- ja toimituspalvelut ostajan ilmoittamaan rakennuksen sijaintiin voivat olla Ostajalle maksuttomia.

8.8. Myyjän määrittelemissä yksittäistapauksissa, ottaen huomioon tavaran toimituspaikka (esim. Neringan kaupunkiin tai Klaipedin kaupungin Kuurin kynnässä sijaitsevaan osaan) ja muut olosuhteet, tavaran toimituspalvelu Ostajalta peritään lisämaksuja.

8.9. Tavaran vastaanottajan tulee yhdessä tavaraa luovuttavan myyjän edustajan kanssa tarkastaa tavaran pakkauksen kunto, tavaran määrä, valikoima ja laatu sekä allekirjoittaa tavaran vastaanotto-luovutusasiakirja. Kun tavaran vastaanottava henkilö on allekirjoittanut tavaran vastaanotto-luovutusasiakirjan, ostaja vahvistaa, että tavara on luovutettu hänelle oikeassa kunnossa, määrässä, lajitelmassa ja laadussa, tavarassa ei ole vaurioita, joiden perusteena on ei ole valmistusvirhe, eikä tuotesarjassa ole eroja.

8.10. Huomattuaan, että toimitetun tavaran pakkaus tai itse tavara on jollain tapaa vaurioitunut tai virheellisesti koottu, tulee tavaran vastaanottajan merkitä tämä tavaran vastaanotto-luovutusasiakirjaan ja laadittava Myyjän edustajan läsnä ollessa vapaamuotoinen tavaran vaurioituminen tai sovitun kokoonpanon laiminlyönti. Mikäli tavaran vastaanottava henkilö ei suorita näitä toimenpiteitä, myyjä vapautuu kaikesta vastuusta ostajaa kohtaan tavaran vaurioista, jos vahingon syntymisen syy ei ole tehdasvika, sekä tuotteen koostumuksessa esiintyvistä epäjohdonmukaisuuksista. tavara, joka on havaittavissa tavaroiden tarkastuksessa sen vastaanottamisen - luovutuksen aikana.

8.11. Mikäli tavaralähetyksen pakkauksessa havaitaan vain rikkomus, mutta tavaran määrässä, valikoimassa ja laadussa ei havaita epäjohdonmukaisuuksia, on myyjän velvollisuus toteuttaa osto-myyntisopimus. Tällöin tavaran vastaanottajan on otettava tavara vastaan, mutta myös tavaran pakkauksen rikkominen on merkittävä tavaran vastaanotto-luovutusasiakirjaan. Kun tavaran vastaanottaja on vastaanottanut tavaran ja allekirjoittanut tavaran vastaanotto-luovutusasiakirjan ja huomautukset tavaran pakkauksen rikkomisesta, katsotaan, että tavara on toimitettu vaurioituneessa pakkauksessa, mutta tavaran määrä, valikoima ja laatu noudattaa osto-myyntisopimuksen ehtoja.

8.12. Jos tavaran määrässä ja/tai valikoimassa ja/tai laadussa havaitaan epäjohdonmukaisuuksia, tavaran vastaanottaja ei saa ottaa tavaraa vastaan ja merkitä tavaran puutteet tavaran vastaanotto-luovutusasiakirjaan. Tällöin ei katsota, että ostaja, jos tavaran vastaanottava henkilö kieltäytyy ottamasta niitä vastaan tavaran virheiden vuoksi, on millään tavalla rikkonut osto-myyntisopimusta ja myyjä ja ostaja sopivat erikseen. myöhemmän osto-myyntisopimuksen asianmukaisesta täytäntöönpanosta, muuttamisesta tai irtisanomisesta. Jos tavaran vastaanottava henkilö kuitenkin ottaa tavaran vastaan ja allekirjoittaa tavaran vastaanotto-luovutusasiakirjan tekemättä huomautuksia niiden mahdollisista puutteista, katsotaan, että Myyjä on pannut kauppa-myyntisopimuksen asianmukaisesti ja täysimääräisesti täytäntöön ja ehdoilla sovelletaan sääntöjen kohdassa 8.10 määriteltyä Myyjän vastuuvapautta Ostajaa kohtaan.

8.13. Mikäli tavaraa ei toimiteta Ostajalle Myyjän ilmoittamana toimituspäivänä, Ostajan on ilmoitettava tästä välittömästi Myyjälle. Tämän velvollisuuden laiminlyönnissä ostajalla ei ole oikeutta esittää Myyjälle asianmukaisia vaatimuksia, eikä myöskään oikeutta vaatia korvausta ostajalle mahdollisista vahingoista, jotka liittyvät tavaran toimittamatta jättämiseen tai myöhästymiseen.

8.14. Myyjä vapautuu vastuusta Ostajaa kohtaan tavaran toimittamatta jättämisestä tai myöhästymisestä, jos tavaraa ei ole toimitettu tai toimitettu myöhässä Ostajalle ostajan tuottamuksesta tai ostajasta riippumattomista syistä.

8.15. Muut ehdot tavaroiden toimitukselle Ostajalle on määritelty verkkokaupan www.esaunashop.fi osiossa "Toimitus". Mikäli näissä säännöissä ja yllä mainitussa verkkokaupan www.esaunashop.fi osiossa olevien tavaroiden ostajalle toimittamista koskevien ehtojen välillä on ristiriitaisuuksia, Säännöissä määrätyt ehdot ovat voimassa.

9. Tavaroiden palautus ja vaihto

9.1. Tavaroiden palautus ja vaihto tapahtuu sääntöjen kohdassa 3.6 määritellyn elinkeinoministerin määräyksen ja elinkeinoministerin 06.29.2001 nro. 217 "Tavaroiden palautus- ja vaihtosääntöjen hyväksymisestä".

9.2. Rahat palautetuista tuotteista maksetaan maksusiirrolla Ostajan pankkitilille Sääntöjen kohtien 6.4 ja 6.5 ehtojen mukaisesti. Jos Ostaja ja tavaran maksaja ovat eri henkilöitä, rahat palautetusta tuotteesta maksetaan tavaran maksaneen henkilön pankkitilille.

9.3. Mikäli ostaja kieltäytyy tavaran osto-myyntisopimuksesta Sääntöjen kohdassa 3.2 säädettyä oikeutta käyttäen, tavara palautetaan Ostajan kustannuksella ja Ostajan tavarasta maksamat rahat palautetaan Ostajalle 10 ( kymmenen) arkipäivää tavaran palautuspäivästä Myyjälle. Ostajan Myyjälle lisäpalveluista, kuten tavaroiden toimituksesta tai tavaran toimituksesta Ostajan ilmoittamaan rakennuksen sijaintiin, maksamia rahoja ei palauteta Ostajalle.

9.4 Ostaja palauttaa tavarat Myyjälle omalla kustannuksellaan. Ostaja voi sopia Myyjän kanssa Myyjän tarjoamasta maksullisesta palvelusta tavaran palautuksen yhteydessä, noutaa palautetut tavarat Ostajalta itse.

9.5. Tavarat palautetaan alkuperäisessä, siistissä pakkauksessaan (tämä ehto ei päde huonolaatuisten tuotteiden palautuksissa), tavaran tulee olla vahingoittumaton, käyttämätön, alkuperäisessä ulkonäössä (etiketit ehjät, suojakalvo ei irrotettu, jne.; tämä ehto ei päde huonolaatuisten tuotteiden palautuksissa) ja samassa kokoonpanossa kuin Ostajan Myyjältä vastaanottamat tavarat.

9.6. Palauttaessaan tavaraa Ostajan tulee toimittaa Myyjälle kaikki tavaran mukana tulleet asiakirjat, mukaan lukien niiden vastaanotto-luovutusasiakirja. Ostajan osto-myyntisopimuksesta peruuttaminen ja tavaran palauttaminen myyjälle vahvistetaan myyjän määräämillä asiakirjoilla.

9.7. Ostajalla tai tämän laillisella edustajalla on oikeus palauttaa tavarat Myyjälle ja allekirjoittaa Sääntöjen kohdassa 9.6 mainitut asiakirjat. Tavaran palautushetkellä tavaran palauttavan henkilön on esitettävä Myyjän edustajalle yksi Sääntöjen kohdassa 8.2 mainituista voimassa olevista henkilöllisyyden vahvistavista asiakirjoista ja edustuksen yhteydessä - asianmukaisen edustuksen vahvistava asiakirja.

9.8. Muut tavaroiden palautus- ja vaihtoehdot on määritelty verkkokaupan www.esaunashop.fi osiossa "Takuut". Mikäli näissä Säännöissä ja edellä mainitussa verkkokaupan www.esaunashop.fi osiossa olevien tavaroiden palautus- ja vaihtoehtojen välillä on ristiriitaisuuksia, pätevät Säännöissä määrätyt ehdot.

9.9. Mikäli Ostaja jollakin tavalla rikkoo yhtä tai useampaa tässä Sääntökohdassa ja Sääntöjen kohdassa 9.8 mainitussa verkkokaupan www.esaunashop.fi osiossa määrättyä ehtoa, Myyjällä on oikeus olla ostamatta hyväksyä Ostajan peruuttaminen osto-myyntisopimuksesta ja olla vastaanottamatta palautettua tavaraa.

10. Tuotteen laatutakuu

10.1. Myyjä tai tavaran valmistaja antaa myydyille tuotteille tietyn ajan voimassa olevan laatutakuun. Takuuaika ja muut takuupalvelun käytön ehdot on määritelty tuotekuvauksissa.

10.2. Takuu ei koske sähköisten tietovälineiden sisältämiä tietoja, eikä Myyjä korvaa Ostajalle tai kolmansille osapuolille tällaisten tietojen katoamisesta tai palauttamisesta aiheutuvia menetyksiä.

10.3. Mikäli Myyjä tai valmistaja ei anna tietyntyyppisille tavaroille laatutakuuta, sovelletaan asiaankuuluvien säädösten antamaa takuuta.

10.4. Myyjä itse ei tarjoa tavaroille takuupalvelua. Jokaisessa tapauksessa, kun Ostaja haluaa käyttää tällaisia palveluita, Myyjä ohjaa Ostajan takuupalvelua tarjoavan henkilön puoleen.

10.5. Muut tuotteen laatutakuun ehdot on määritelty verkkokaupan www.esaunashop.fi osiossa "Takuut". Mikäli näissä säännöissä määrättyjen tuotteiden laatutakuuehtojen ja verkkokaupan www.esaunashop.fi edellä mainitun osion välillä on ristiriitaisuuksia, Säännöissä mainitut ehdot ovat voimassa.

11. Osapuolten vastuu, henkilötietojen suoja ja käsittely

11.1. Ostaja on vastuussa kaikista toimenpiteistään, joita hän tekee käyttämällä verkkokauppaa www.esaunashop.fi.

11.2. Ostajan on rekisteröinnin yhteydessä annettava Myyjälle tavaratilauksen asianmukaisen toteuttamisen edellyttämät henkilötiedot. Näillä toimilla ostaja vahvistaa, että hän ja hänen edustajansa tietävät, että heillä on oikeus kieltäytyä luovuttamasta henkilötietojaan, mutta ymmärtävät, että henkilötiedot ovat tarpeellisia ja tarpeellisia, jotta ostaja ja/tai hänen edustajansa voidaan yksiselitteisesti tunnistaa. osto- ja myyntisopimusten tekemisen ja toteuttamisen tarkoituksiin ja antamatta henkilötietoja ja/tai antamatta suostumusta niiden käsittelyyn tässä artikkelissa määriteltyihin tarkoituksiin, osto-myyntisopimusta ei voida tehdä tai toteuttaa.

11.3. Hyväksymällä nämä säännöt Ostaja hyväksyy, että hänen henkilötietojaan käsitellään tunnistamista, tavaroiden myyntiä verkkokaupassa www.esaunashop.fi, Myyjän toiminnan analysointia ja suoramarkkinointia varten. Ostaja sitoutuu myös lähettämään ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen ja puhelinnumeroon tiedotusviestejä, jotka ovat tarpeellisia tavaratilauksen toteuttamiseksi.

11.4. Ostajan osoitetta ja/tai sähköpostiosoitetta ja/tai puhelinnumeroa käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin vain, jos Ostaja valitsee asianomaiset kohdat rekisteröityessään tai tilaaessaan tuotteita verkkokaupassa www.esaunashop.fi. Ostajalla on oikeus milloin tahansa ilmoittaa Myyjälle, että hänen ( Ostajan) edellä mainittuja tietoja ei enää käsitellä suoramarkkinointitarkoituksiin ja Myyjän on noudatettava Ostajan pyyntöä.

11.5. Myyjä sitoutuu olemaan luovuttamatta Ostajan henkilötietoja kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta Myyjän yhteistyökumppaneita, jotka tarjoavat ostajalle tavaroiden toimituksen, toimituksen Ostajan määräämään rakennuksen sijaintiin tai muut asianmukaiseen täyttämiseen liittyvät palvelut Ostajan tilauksesta. Kaikissa muissa tapauksissa Ostajan henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille vain Liettuan tasavallan lakien määräämän menettelyn mukaisesti.

11.6. Tavaraa vastaanotettaessa tai palauttaessa käytetään tavarat vastaanottavan tai palauttavan henkilön henkilöllisyystodistusta ja siinä olevia henkilötietoja vain henkilön asianmukaiseen tunnistamiseen.

11.7. Ostaja vastaa rekisteröitymisen yhteydessä antamiensa henkilö- ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Mikäli Ostajan antamat tiedot ovat virheellisiä ja/tai epätarkkoja, vastuu näiden tietojen antamisen seurauksista on yksinomaan ostajalla, jonka on korvattava kaikki myyjälle aiheutuvat vahingot, jotka aiheutuvat tällaisten tietojen virheellisyydestä ja/tai epätarkkuudesta. Ostaja.

11.8. Sähköistä allekirjoitusta koskevan lain 8 §:n mukaisesti. 3, osapuolet sopivat, että ostajan kirjautumistietojen perusteella tapahtuvaan vahvistamiseen verkkokaupassa www.esaunashop.fi sovelletaan edellä mainitun lain 8 §:ää. 1 d. sähköisen allekirjoituksen vakiintunut oikeudellinen voima eli sillä on sama oikeudellinen voima kuin kirjallisissa asiakirjoissa olevalla allekirjoituksella ja se on hyväksyttävä todisteena tuomioistuimessa.

11.9. Ostaja, joka on rikkonut Sääntöjen kohdassa 4.4 säädettyä velvollisuuttaan varmistaa kirjautumistietojensa turvallisuus, on täysin vastuussa seurauksista, jotka aiheutuvat näiden tietojen siirtämisestä kolmansille osapuolille. Kun kuka tahansa henkilö muodostaa yhteyden verkkokauppaan www.esaunashop.fi Ostajan kirjautumistiedoilla, hän katsotaan Ostajaksi ja kaikki toimenpiteet, jotka suoritetaan, kun hän muodostaa yhteyden verkkokauppaan www.esaunashop.fi Ostajan kirjautumistiedoilla Ostajan toimesta. Ostaja kantaa täyden vastuun tällaisten toimien seurauksista.

11.10. Mikäli Ostaja siirtyy muille verkkosivustoille Myyjän verkkokaupassa olevien linkkien kautta, Myyjä ei ole vastuussa muiden yritysten, laitosten, järjestöjen tai muiden kolmansien osapuolien verkkosivuilla annetuista tiedoista tai näiden yritysten, laitosten, järjestöjen tai minkään muun yrityksen toiminnasta. muut kolmannet osapuolet, eikä se valvo niitä, ei valvo tai edusta niitä.

11.11. Myyjä ei vastaa siitä, että verkkokaupassa www.esaunashop.fi olevat tavaran koko, väri, muoto tai muut parametrit eivät vastaa tavaroiden todellista kokoa, muotoa, väriä tai muita parametreja johtuen Ostajan käyttämän näytön (monitorin) ominaisuudet.

11.12. Myyjä vapautuu kaikesta vastuusta tapauksissa, joissa Ostaja, riippumatta Myyjän vaatimuksista ja (Ostajan) velvoitteista, ei ole tutustunut näihin Sääntöihin, vaikka sellainen velvollisuus hänelle oli ennakoitu ja tilaisuus annettu.

12. Tietojen antaminen

12.1. Osapuolet sopivat, että verkkokauppa www.esaunashop.fi sisältää kaikki tiedot, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, nämä säännöt, muut Myyjän osto- ja myyntisopimusten solmimista ja täytäntöönpanoa koskevat ehdot, jotka on annettu verkkokaupan muissa osioissa kauppa www.esaunashop.fi ja CC 6.366 Art. 8. määritellyt tiedot katsotaan Myyjän kirjoittaman Ostajalle.

12.2. Ostaja vahvistaa, että ostaessaan tavaroita verkkokaupasta www.esaunashop.fi hän on tutustunut myyjän antamiin tietoihin, jotka on määritelty siviililain 6.366 §:ssä. 8, ja ymmärsi hänet täysin. Myyjä antaa nämä tiedot Ostajalle sekä näissä säännöissä että muissa verkkokaupan www.esaunashop.fi osioissa.

12.3. Myyjä lähettää kaikki ilmoitukset Ostajalle Ostajan rekisteröinnin yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

12.4. Ostaja lähettää kaikki viestit, kysymykset tai valitukset Myyjälle verkkokaupan www.esaunashop.fi kohdassa "Yhteystiedot" mainituilla tavoilla.

13. Loppumääräykse

13.1. Liettuan tasavallan lakia sovelletaan näiden sääntöjen tulkintaan sekä sellaisiin viestintävälineillä tehtyjen osto- ja myyntisopimusten tekemiseen ja täytäntöönpanoon liittyviin näkökohtiin, joita ei käsitellä niissä.

13.2. Kaikki näistä ehdoista johtuvat tai niihin liittyvät riidat, erimielisyydet tai vaatimukset ratkaistaan neuvottelemalla. Jos ne epäonnistuvat, Osapuolten välinen riita käsitellään Myyjän kotipaikan toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

13.3. Jos jostain syystä yksi tai useampi näiden Ehtojen ehdoista todetaan laittomaksi, pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tämä ei vaikuta muihin Ehtojen ehtoihin. Siinä tapauksessa kaikkia muita Sääntöjen ehtoja tulkitaan ottamatta huomioon laitonta, pätemätöntä tai täytäntöönpanokelvotonta ehtoa.

13.4. Missä tahansa asiayhteydestä seuraa, maskuliininen sisältää feminiinin (ja päinvastoin), yksikkö sisältää monikon ja monikko sisältää yksikön.